20181108videoDV 01

 

 

轉型成為數位事務所 實務說明與實質效益分享   
宸易稅務記帳代理人事務所 蔡佩媛 所長

 

事務所「會計憑證數位化」導入實務與效益    講師:游志偉會計師

 

 

「數位文件」在工商及稅務服務應用變革與效益    講師:胡翼堂老師