產品介紹

會計項目設定:

01hui ji xiang mu she ding

傳票核准:

07chuan piao he zhun

會計項目立沖設定:

09hui ji xiang mu li chong zhang she ding

傳票立沖帳:

10chuan piao li chong

傳票匯入:

14. zi liao hui ru

傳票複製:

15chuan piao fu zhi

傳票附件:

18shang chuan fu jian

批次簽核:

20pi ci qian he

外幣金額換算

21wai bi jin e huan suan